Een belangrijke voorwaarde voor de transitie naar een kenniseconomie is de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel. Zoals in het Operationele Programma Noord 2007-2013 (OP Noord) bekend is gemaakt, heeft de noordelijke beroepsbewolking gemiddeld een lager opleidingsniveau in vergelijking tot de Nederlandse beroepsbewolking als geheel.

Stenden PRE heeft als een van de doelstellingen het versterken van het onderwijs- en onderzoeksniveau bij de opleidingen techniek op nationaal niveau, met andere woorden, het onderwijs op een hoger kwalitatief plan te brengen. Door middel van een nieuw te ontwikkelen masteropleiding gericht op professionals in de kunststofsector, wordt zo een kwalitatieve en kwantitatieve stimulans aan het arbeidsaanbod gerealiseerd en daarmee een essentiële randvoorwaarde voor de ontwikkeling van het cluster.

Binnen kennisknooppunt wordt de relatie tussen de kennisinstellingen en de werkgelegenheid versterkt door voor studenten stageplekken en leerbedrijven te realiseren in samenwerking met bedrijven actief op het terrein van kunststoffen en kunststoftechnologie. Verder heeft Stenden PRE via stage- en afstudeerplaatsen en  promotieonderzoeken en postdoc-projecten een aanzuigende werking op wetenschappelijke medewerkers.

Ten slotte zal ook samengewerkt worden met het de ROC’s Drenthe College en het Alfa-college. Stenden Hogeschool heeft met het Alfa-college een gezamenlijk lectoraat waarin wordt gewerkt aan leer-werkconstructies in onder meer de kunststoftechnologie. Met het Drenthe College zijn afspraken gemaakt over de doorstroming van studenten van het mbo naar het hbo-onderwijs en de inzet van de praktijkleeromgeving die het Drenthe College biedt op het gebied van de productie en evaluatie van kunststoffen.

Masteropleiding
De masteropleiding beoogt een onderzoeksmaster te zijn waarbij het doel is om door een combinatie van technologische kennis en ontwikkeling van vaktechnische ondernemerschapcompetenties en samenwerkingscompetenties nieuwe duurzame product-marktcombinaties te realiseren. Het gaat om een zogenaamde professionele masteropleiding, die in deeltijd zal worden aangeboden en in eerste instantie bedoeld is voor professionals met werkervaring in de kunststofindustrie. Bij de accreditatie van professionele masteropleidingen zijn de relevantie van het profiel voor het werkveld en de betrokkenheid van de industrie bij de ontwikkeling en uitvoering van de opleiding belangrijke criteria. De nadruk ligt hierbij op open innovatie en in het opzetten en versterken van kennisnetwerken op dit gebied.

De masteropleiding speelt een belangrijk rol in de “chain of knowledge” vanwege haar rol in het versterken en in de verhoging van de kwaliteit van het technisch onderwijs in de regio. Het is de verwachting dat door de academisering van het technisch onderwijs, de technische hbo-opleidingen op een hoger plan worden gebracht. Daarnaast draagt de masteropleiding direct bij aan toegepast onderzoek en kenniscirculatie doordat studenten een deel van de studieopdrachten in hun werksituatie zullen uitvoeren. De masteropleiding kan uitmonden in een nieuwe geaccrediteerde opleiding.

Klik hier voor de brochure van de masteropleiding